FORSIDE
×
OM JÆGERSPRIS SLOT Museum Vinterferie i Slotsparken Skolemateriale Køb billetter Oplev museet Park Mindelunden Guidebog til Mindelunden Café Danner Slottets historie Restaureringsprojekt Louisenlund på Bornholm Tårnuret
OM BØRNEHJEMMET DANNERS BØRN
OM SKOVEN De tusindårige ege Vandreture Brændesalg Retningslinjer for oparbejdning af brænde Ridetegn Jagtudlejning og jagtdage i Færgelunden Arrangementer i skoven
OM STIFTELSEN Fundats, Uddelingspolitik og Beretning Bestyrelse og direktion - Anbefalinger for god fondsledelse Persondata Naturbørnehave - Fasangården Dannerkollegiet Dannerboliger Hjælp til skolegang for afghanske børn Støtte til børn i Ukraine BOAS Jægerspris Samarbejdspartnere Boligudlejning Forpagtning Stiftelsen på skrift "Jægersprisere" Kontakt
OM LEGATER Fonden MindefondenKong Frederik d. VII og grevinde Dannner  i kongens arbejdsværelse på Christiansborg Slot - malet 1861 af J.V. Gertner.
Foto: Ole Woldbye.


Stiftelsens Fundats.

"Jeg undertegnede Louise Christine, Lehnsgrevinde af Danner, højsalig Kong Frederik den Syvendes Enke, har, ledet af det Ønske at stifte et varigt Minde om min højtelskede Gemal, Hans Majestæt Kong Frederik den Syvende, og om den Kjærlighed og Omhu, hvormed højsalig Kongen omfattede selv den fattigste og mest hjælpeløse af sine Undersåtter, besluttet at grundlægge en Stiftelse, hvis Bestemmelse skal være under Navn af "Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for hjælpeløse og forladte Pigebørn især af Almuen , oprettet af Louise Christine, Lehnsgrevinde af Danner" at yde fattige og ulykkelig stillede Pigebørn Ophold, Undervisning, Opdragelse og Uddannelse til dygtige Tjenestepiger samtidig med, at Jægerspris Ejendom og navnlig Slottet med dets Omgivelser altid sikres en de Minder, som dertil knytte sig, værdig vedligeholdelse."

Sådan formulerede grevinde Danner indledningen til fundatsen for den fond, som i daglig tale betegnes "Stiftelsen".

D. 30.oktober 1873 underskrev grevinde Danner fundatsen, som skulle træde i funktion efter hendes død.

Kort efter rejste grevinden først til Tyskland og derfra videre over Milano til Génova.

Her blev hun ramt af sygdommen rosen, som udviklede sig til koldbrand. Natten mellem den 5. og 6. marts 1874 døde grevinde Danner i sin seng på hotellet. Fundatsen blev kongeligt konfirmeret 23. maj 1874.

Stiftelsen arvede grevindens ejendomme i Hornsherred omfattende Jægerspris gods og slot. I årene herefter opførtes børnehjemsbygningerne omkring Slotsgården.

Behovet for børnehjemspladser var stort. I 1886 husede Stiftelsen 338 børn fordelt på 17 hjem. Dertil kom i en kortere periode 25 børn i pleje på københavnske børnehjem betalt fra Jægerspris.

Stiftelsens virksomhed følger fortsat de overordnede rammer, der er fastlagt af grevinde Danner i fundatsen.

 Grevinde Danners gravhøj i slotsparken. 


Uddelingspolitik.


Uddelingspolitikken følger de formål og forpligtelser, der er fastlagt i fundatsen for ”Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for hjælpeløse og forladte Pigebørn, især af Almuen, oprettet af Louise Christine, Lehnsgrevinde af Danner.”

Formålet om at give ophold for udsatte børn og unge realiseres gennem døgninstitutionen ”Danners Børn”, der omfatter to afdelinger ”Hjortholm” og ”Birkebo. ”Hjortholm” er en behandlingsafdeling normeret til 10 børn. ”Birkebo” er oprindelig startet som en akut- og observationsafdeling med plads til 8 børn. De anbragte børn kommer fra flere forskellige kommuner. En vigende efterspørgsel efter pladser på akut- og observationsafdelingen har skabt mulighed for, inden for de samme fysiske rammer, at udvikle nye tilbud. Disse omfatter efterværn og en ny behandlingsafdeling, hvor de unge er mindre behandlingskrævende. ”Danners Børn” drives i dag i en overenskomst med Frederikssund Kommune. Overenskomsten ophører med udgangen af juli 2023.

Til de to afdelinger er der tilknyttet en intern skole, ”Slotsskolen”. Ud over at undervise børn fra ”Hjortholm” og ”Birkebo” modtager skolen eksterne dagelever.

I det omfang de selv ønsker det, holder Stiftelsen kontakt med fraflyttede unge. Det sker blandt andet ved, at der stilles værelser til rådighed for kortere ferieophold og afholdes arrangementer.

I samarbejde med organisationen Danner driver Stiftelsen i to bygninger en udslusningsafdeling for voldsramte mødre med mindreårige børn. Familierne kommer fra forskellige krisecentre.

Stiftelsen godtgør Danner udgiften til socialfaglig og pædagogisk støtte for familierne.

Opholdet kan have en varighed af op til fire år. Det skulle sikre familien en fremtid uden vold, og at børnene kan forblive hos deres mødre.

Tilsvarende har Stiftelsen indgået samarbejdsaftale med Forælder Fonden om drift af et kollegie med ti lejligheder. Målgruppen er her yngre enlige mødre. Lig Danner sikrer Forælder Fonden socialfaglig opbakning. Kravet er, at forsørgeren skal være aktiv studerende. Erfaringen er, at gennemførelse af en uddannelse er et godt afsæt for at sikre familiens fremtid. Stiftelsen godtgør Forælder Fondens udgift til socialrådgiver og fælles aktiviteter for beboerne.

Ud over at støtte disse formål i Stiftelsens egne bygninger til gavn for udsatte børn og unge kan der efter ansøgning bevilges tilskud til eksterne organisationer, foreninger og andre, der yder hjælp til den samme målgruppe.

Indenlands har Stiftelsen givet bidrag til Det Nationale Sorgcenters rådgivning og behandling til gavn for efterladte børn og unge, der er ramt af komplicerede sorgreaktioner.

Gennem de seneste år har Stiftelsens bestyrelse valgt at yde støtte gennem internationale organisationer til konkrete projekter til gavn for flygtningebørn. Tilbage i 2016 bevilgede Stiftelsen tilskud gennem Dansk Flygtningehjælp til etablering af et aktivitetscenter for syriske flygtningebørn i Amman i Jordan. I 2021 et projekt under UNHCR, der driver skoler i Pakistan for afghanske flygtningebørn. Senest er der i indeværende år ydet bidrag til organisationerne Unicef’s og Red Barnets hjælpearbejder for børn og unge ramt af krigen i Ukraine.

Fundatsen angiver en forpligtelse til løbende at vedligeholde slottet, inventaret, parken, monumenterne, busten af kong Frederik den Syvende, grevinde Danners grav og øvrige historiske anlæg. På slottet har der gennem en årrække været udført omfattende istandsættelser og renoveringer. Senest i 2019 blev tagdækningen på nordvestfløjen fornyet. Samtidig hermed blev der indrettet nye lokaler for børnehjemmets interne skole. Gennem en længere årrække forestod Stiftelsen et istandsættelsesprojekt af billedhuggeren Johannes Wiedewelts historiske Mindelund, der omfatter 54 monumenter i parken og det tilstødende skovområde, Slotshegnet. En særlig forpligtelse er der til at frede og vedligeholde gravstedet for Frederik den Syvendes mor, prinsesse Charlotte Frederikke af Mecklenburg-Schwerins gravsted i den tyske kirkegård i Vatikanet.

Den af grevinde Danner fastsatte pligt til at værne om mindet efter kong Frederik den Syvende og samlingerne på slottet sikres gennem museet, der drives for Stiftelsens egne midler. Museet omfatter ud over mindestuerne nyere permanente udstillinger med kongens arkæologiske samling og børnehjemmets historie. Der vises årligt skiftende særudstillinger.  Til museet er der gratis adgang for børnehaver og skoleklasser. 

Grevinde Danners våbenskjold med teksten: "La fidelité est ma gloire" (Troskab er min ære).

Link til fundatsen for Kong Frederik den Syvendes Stiftelse paa Jægerspris

Link til beretning for år 2021.

Link til beretning for år 2020.